Hvad er Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamenteter en direkte valgt forsamling, der sammen med Rådet for Den Europæiske Union udgør den lovgivende del af den Europæiske Union. Europa-Parlamentetbestår af 751 medlemmer, fordelt på otte politiske grupper, samt en gruppe løsgængere. De sidder for en femårig periode, og de er alle blevet valgt af befolkningerne i EU’s 28medlemslande.

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Sidste gang der var parlamentsvalg, var altså tilbage i 2014.

Europa-Parlamentet består af 751 MEP’er (750, plus formanden). Antallet af medlemmer fra hvert land er stort set proportionelt med dets befolkning, men intet land kan have under 6 eller over 96 medlemmer, ligesom det samlede antal kan ikke overstige 751 (750 plus formanden). Formanden for Europa-Parlamentet er Italieneren, Antonio Tajani, og hans opgave er at repræsenterer Parlamentetover for de andre EU-institutioner og verden udenfor, ligesom han også godkender EU’s budget endeligt. Formanden vælges for en halv valgperiode, det vil altså sige 2,5 år ad gangen. Formanden vælges af Parlamentet, og der er mulighed for genvalg.

Europa-Parlamentet blev oprettet i 1952, som en parlamentarisk forsamling for DetEuropæiske Kul- og Stålfællesskab,

I 1962 blev det til Europa-Parlamentet, og det første direkte valg foregik i 1979.

Parlamentet er placeret delvist iStrasbourg (Frankrig), og delvist i Bruxelles (Belgien), Luxembourg

Medlemmerne deler deres tid mellem Strasbourg og Bruxelles. Der afholdes 12 mødeperioder årligt i Strasbourg, imens der afholdes øvrige mødeperioder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper i Bruxelles.

Tyskland er det land, der har flest medlemmer af Europa-Parlamentet, efterfulgt af hhv. Frankrig og Italien.

Når Storbritannien forlader EU, vil antallet af pladser i parlamentet ændres, ingen lande vil miste pladser, men til gengæld vil en række lande få mellem 1-5 flere pladser

(Kilde: Den Europæiske Union, www.europa.eu)

Hvilket Politiske grupper findes i Parlamentet?

Der er i alt8 politiske grupper i Parlamentet, og en gruppe løsgængere.

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

De Europæiske Konservative og Reformister

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

Gruppen for Europæisk Frihedog Direkte Demokrati

Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Løsgængere

Hvilke opgaver varetager Parlamentet?

Overordnet set har Parlamentet tre hovedopgaver:
Den ene hovedopgave er lovgivning, hvor Parlamentet:

 • Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af Europa-Kommissionens forslag
 • Træffer afgørelse om internationale aftaler
 • Træffer afgørelse om nye medlemslande
 • Gennemgår Kommissionens arbejdsprogram, og beder den om at fremsætte lovgivningsforslag

Den andenhovedopgave er tilsyn

 • Demokratisk overvågning af alle EU-institutioner
 • Vælger Kommissionens formand og godkender kommissionen som oragn
 • Parlamentet kan vedtage mistillidsvotum til Kommissionen og tvinge den til at gå af
 • Meddeler decharge, dvs. godkender den måde, EU’s budget er brugt på
 • Behandler andragenderfra borgerne og foretager undersøgelser
 • Drøfter pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank
 • Stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet
 • Valgobservation

Den tredjehovedopgave er Budget, hvor Parlamentet

 • Udarbejder EU’s budget sammen med Rådet
 • Vedtager EU’s langfristede budget, den “flerårige finansielle ramme”

Hvordan arbejder Parlamentet?

Parlamentets arbejde er delt op i to hovedområder:

 • Udvalgene– forbereder lovgivning.
  Parlamentet har 23udvalg, som hver tager sig af bestemte politikområder. Udvalgene behandler lovgivningsforslag, og medlemmerne og de politiske grupper kan fremsætte ændringsforslag eller foreslå at forkaste et forslag. Disse spørgsmål drøftes også internt i de politiske grupper.
 • Plenarmøder–for at vedtage lovgivning.
  Her samles medlemmerne i mødesalen til den endelige afstemning om lovgivningsforslaget og ændringsforslagene. De holdes normalt i Strasbourg over fire dage hver måned, men der er også plenarmøder i Bruxelles.

Hvad er den overordnede politiske strategi?

EU’s overordnede politiske strategi udarbejdes i fællesskab af EU’s institutioner: Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen.

Særligt udstikker Det Europæiske Råd (som samler lederne af de 28 medlemslande) retningslinjer og generelle politiske prioriteter.

Kommissionens formand fastsætter også de politiske prioriteter for sin embedsperiode. Hvert femte år, ved begyndelsen af den nye Kommissions mandatperiode, fastlægger formanden for Kommissionen de prioriteter, der vil være i fokus i denne periode. Prioriteterne afspejler Rådets strategiske dagsorden og drøftelser med de politiske grupper i EU-Parlamentet.

(Kilde: Den Europæiske Union, www.europa.eu)

Hvem er EU’s Institutioner?

EU’s institutioner består af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Rådet for den Europæiske union og Det Europæiske Råd.

Hvad er Rådet For Den Europæiske Union?

Rådet For den Europæiske Union, fungerer som talerør for EU’s medlemslande, ligesom rådet også vedtager EU-lovgivning og koordinerer EU-politikker.

Rådet for Den Europæiske Union er sammen med Europa-Parlamentet, EU’s vigtigste beslutningstagendeorgan.

Rådet for Den Europæiske Union forhandler og vedtager lovgivning, sammen med Europa-Parlamentet, på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen. Rådet for Den Europæiske Union udvikler EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, på grundlag af Det Europæiske Råds retningslinjer. Det er også Rådet for Den Europæiske Union, der indgår aftaler mellem EU og andre lande, eller internationale organisationer. Rådet for Den Europæiske Union vedtager, sammen med Europa-Parlamentet, det årlige budget.

Medlemmerne: Udgøres af ministre fra hvert EU-land, alt efter hvilket politisk område, der skal drøftes.

Formand: Rådet for Den Europæiske Union har ikke en fast formand, i stedet har hvert medlemsland formandskabet på skift i 6. måneder.

Placering: Bruxelles.

(Kilde: Den Europæiske Union, www.europa.eu)

Hvad er Det Europæiske Råd?

Det Europæiske Råds opgave er at definere EU’s generelle politiske linjer, og prioriteter. I Det Europæiske råd findes også det højeste niveau af det politiske samarbejde mellem EU-landene.Det Europæiske Råd fastsætter EU’s overordnede politiske linjerog prioritetermen vedtager ikke love

Det fastlægger EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik under hensyntagen til EU’s strategiske interesser og de forsvarsmæssige konsekvenser.

Yderligere er det Det Europæiske Råd, der indstiller og vælger kandidater til visse højt profilerede EU-stillinger i bl.a. ECB og Kommissionen.

Medlemmerne: EU landendes stats- og regeringschefer, ligesom formanden for Det Europæiske Råd (Donald Tusk) og formanden for Europa-Kommissionen (Jean-Claude Juncker) også er medlemmer.

Formand:Donald Tusk. Formanden for Det Europæiske Råd, vælges af rådet selv for en periode på to et halvt år, som kan fornyes én gang. Formanden repræsenterer EU over for omverdenen.

Placering: Bruxelles.

(Kilde: Den Europæiske Union, www.europa.eu)

Hvad er EU-Kommissionen?

Kommissionen er EU’s politisk uafhængige udøvende organ. Det betyder, at den fremmer EU’s overordnede interesser ved at stille forslag om, og håndhæve lovgivning, ligesom den gennemføre politikker. Kommissionen ansvarlig for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning. Yderligere gennemfører kommissionen de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet For EU.

Kommissionen er den eneste af EU’s institutioner, der fremsætter lovforslag til Parlamentet og Rådet, som beskytter EU’s og borgernes rettigheder i spørgsmål, der ikke kan håndteres effektivt på nationalt plan. Yderligere har kommissionen styr på tekniske detaljer, fordi den hører både eksperter og offentligheden.

Kommissionen fordeler ligeledes EU-finansieringen. Det betyder, at den fastlægger EU’s udgiftsprioriteter sammen med Rådet og Parlamentet, ligesom den udarbejder årlige budgetter til godkendelse i Parlamentet og Rådet, og fører tilsyn med, hvordan pengene bruges – under revisionsrettens kontrol.

Kommissionen håndhæver i øvrigt også EU-retten, sammen med Domstolen, ved at sikre, at EU’s lovgivning anvendes korrekt i alle EU-lande.

Kommissionen fungerer også som international repræsentant for EU. Det betyder, at den taler på vegne af alle EU-lande i internationale organer, især inden for handelspolitik og humanitær bistand, ligesom det også er kommissionen der forhandler internationale aftaler for EU.

Medlemmerne: Udgøres af en række kommissærer, 1 fra hvert EU-land. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer.

Formand: Jean-Claude Juncker

Sådan udpeges kommissionen: Formanden for Europa-Kommissionen og de 27 indstillede kommissærer udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal efter at være blevet godkendt af Europa-Parlamentet. Parlamentet godkender den samlede Kommissionen og har ikke mulighed for at nedlægge veto mod enkelte kommissærer. Europa-Parlamentets godkendelse sker på baggrund af en høring af hver kommissærkandidat i Europa-Parlamentets fagudvalg for den enkelte kommissærkandidats ansvarsområde. Forud for høringen skal kandidaterne afgive erklæringer om deres økonomiske forhold og interesser for at sikre gennemsigtighed og upartiskhed (Kilde: Folketingets EU-oplysning).

Placering:Bruxelles.

(Kilde: Den Europæiske Union, www.europa.eu)